PDA

צפייה בגרסה מלאה : הלכות פורים  1. סימן תרפה- ד' פרשיות
  2. סימן תרפו- הלכות תענית אסתר
  3. סימן תרפז- חיוב קריאת מגילה
  4. סימן תרפח- זמן קריאת המגילה בכל מקום
  5. סימן תרפט- החייבים בקריאת מגילה
  6. סימן תרצג- סדר התפילות בפורים
  7. סימן תרצד- מחצית השקל ומתנות לאביונים
  8. סימן תרצו- הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים
  9. סימן תרצג וסימן תרפח- פורים קטן ופורים משולש
  10. עלונים וקבצים לימי פורים להורדה