PDA

צפייה בגרסה מלאה : הלכות חנוכה 1. סימן תרע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה‎
 2. סימן תרעא: סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו‎
 3. סימן תרעב: זמן הדלקת נר חנוכה‎
 4. סימן תרעה: ההדלקה‎
 5. סימן תרעו/ז: סדר הברכות וההדלקה‎
 6. סימן תרעט/פ: נר חנוכה בערב שבת‎
 7. סימן תרפא: הבדלה בנר חנוכה‎
 8. סימן תרפב: אמירת "על הניסים" בחנוכה‎
 9. סימן תרפג: אמירת הלל בחנוכה‎
 10. הלכות חנוכה של הבן איש חי
 11. סיפור חנוכה בקצרה