PDA

צפייה בגרסה מלאה : הלכות חג סוכות 1. סימן תרכה - הלכות סוכה
 2. סימן תרכו - סוכה ¿¿¿ אילן וגג
 3. סימן תרכז - הישן ¿¿¿ המטה בסוכה
 4. סימן תרכח - סוכה בעגלה
 5. סימן תרכט - ממה צריך להיות הסכך
 6. המשך סימן תרכט - ממה צריך להיות הסכך
 7. סימן תרל - דיני דפנות הסוכה
 8. סימן תרלא - דיני הסיכוך
 9. סימן תרלב - דברים הפוסלים בסכך
 10. סימן תרלג - גובה הסוכה
 11. סימן תרלה - סוכת גנב''ך ורקב''ש
 12. סימן תרלו - דין סוכה ישנה
 13. סימן תרלז - סוכה שאולה וגזולה
 14. סימן תרלח - סוכה ונויה אסורין כל שבעה
 15. סימן תרלט - דיני ערב סוכות
 16. סימן תרלט - דיני ישיבה ואכילה בליל חג הסוכות
 17. המשך סימן תרלט - דיני ישיבה ואכילה בליל חג הסוכות
 18. דיני ישיבה בסוכה בשאר ימות החג
 19. המשך 2 דיני ישיבה בסוכה בשאר ימות החג
 20. סדר ליל יום טוב, הדלקת הנרות וקידוש
 21. סימן תרמ - מי הפטורים מישיבה בסוכה
 22. דין מצטער שפטור מן הסוכה
 23. המשך דין מצטער שפטור מן הסוכה
 24. סימן תרמ - מדיני התפלה בסוכות
 25. הלכות ארבעת המינים
 26. הלכות שמחת תורה
 27. הלכות הושענא רבא
 28. הלכות חול המועד
 29. רמזים מעניינים בארבעת המינים ובמצוות סוכה
 30. התעוררות בנטילת לולב- הרב יצחק פנגר
 31. עולמות נפגשים בזמן- קואוצינג יהודי יומי- הרב יצחק פנגר
 32. האושפי¿¿¿