PDA

צפייה בגרסה מלאה : הלכות יום כיפור 1. סימן תרד - סדר ערב יום הכפורים
 2. סימן תרה - מנהג הכפרות
 3. סימן תרו - לפייס את חבירו בערב יום הכפורים
 4. סימן תרו סעיף ד' - טבילה בערב יום הכפורים
 5. סימן תרז - סדר הוידוי במנחה ערב יום הכפורים
 6. סימן תרח - סדר סעודה המפסקת
 7. הטמנת חמין בערב יום הכפורים
 8. סימן תרי - הדלקת נרות בערב יום הכפורים
 9. סימן תריא - שליל יום הכפורים דינו כיומו
 10. סימן תריב - איסור אכילה ביום הכפורים
 11. סימן תריג - איסור רחיצה ביום כפור
 12. סימן תריד - דין סיכה ביוהכ''פ
 13. סימן תריד - דין נעילת הסנדל ביוהכ''פ
 14. יום הכפורים אסור בתשמיש המטה
 15. דין קטן ביום הכפורים
 16. סימן תריז - דין מעוברות ומניקות
 17. סימן תריח - דין חולה ביום הכפורים
 18. סימן תריט - סדר ליל יום הכפורים
 19. סימן תרכ - לקצר בתפלת שחרית
 20. סימן תרכא - סדר קריאת התורה ביום הכפורים
 21. סימן תרכא ס''ד - סדר תפלת מוסף
 22. סימן תרכב - סדר תפלת מנחה של יום הכפורים
 23. סימן תרכד - סדר מוצאי יום הכפורים
 24. סימן תרכג - סדר תפלת נעילה