PDA

צפייה בגרסה מלאה : הלכות ראש השנה 1. הלכה א: דברים שנוהגים לאכול בלילות ראש השנה‎
 2. הלכה ב: הדלקת נרות לכבוד ראש השנה‎
 3. הלכה ג: דין ברכות הנהנין על המאכלים‎
 4. לכה ד: סדר לילות ראש השנה‎
 5. הלכה ה: כיצד מברכים‎ ?
 6. הלכה ו: יש להקדים ברכת הנהנין ל"יהי רצון"‎
 7. הלכה ז: לדקדק בכשרות בשר ראש הכבש‎
 8. הלכה ח: אכילת דגים בראש השנה‎
 9. הלכה ט: אכילת בשר שמן ודברי מתיקה; שלא להתענות בראש השנה‎
 10. הלכה י: טיבול הפת בדבש או בסוכר; שלא לאכול אגוזים וענבים שחורים‎
 11. הלכה יא: שלא לישון בשעות היום‎
 12. הלכה יב: קריאת תהילים בראש השנה; לימוד תורה‎
 13. הלכה יג: שלא לכעוס בכל השנה ובפרט בראש השנה‎
 14. הלכה יד: ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של רה"ש‎ .
 15. הלכה טו: ברכת "שהחיינו" בקידוש של יום טוב שני‎
 16. הלכה טז: דין מי ששכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון ברה"ש‎
 17. הלכה יז: אם יש מילה בבית הכנסת בראש השנה‎
 18. הלכות ראש השנה הרב יגאל כהן חובה לצפות
 19. ההכנה לראש השנה ויום הכיפורים